A A A

Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Hovedkontoret ligger i Vardø. Våre arbeidsoppgaver er å behandle søknader om voldsoffererstatning, samt drive rådgivning og veiledning til kriminalitetsutsatte. Erstatningsnemnda for voldsofre er vårt klageorgan. Vi behandler også saker om regress mot skadevolder.
 

Kontoret har kompetanse på våre fagfelt, og har et tett samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet. Kontoret har pr. 1. juni 2018, 31 ansatte.

Havn mot sørøst_675x450.jpg

Språk Norsk - Norwegian