A A A
Brukerundersøkelse - det finner du her!

Prioritering av saker

Kontoret for voldsoffererstatning er pålagt å prioritere visse sakstyper ved sin saksbehandling. Du kan lese mer om bakgrunnen for dette her.

Prioriterte saker

Vi vil prioritere behandling av søknader om voldsoffererstatning der staten kan kreve regress fra skadevolder. Dette vil for eksempel være saker hvor straffesaken er avgjort ved dom for straff, dom for erstatning, rettsforlik, vedtatt forelegg eller påtaleunnlatelse. Mer om regressadgangen kan du lese her.

 

Øvrige saker

De øvrige sakene vil være der staten ikke har adgang til regress. Dette vil for eksempel være der straffesaken er henlagt, forholdet ikke er anmeldt eller regresskravet mot skadevolder er foreldet for staten.

 

Den samme prioriteringen vil gjelde for tilleggssøknad om voldsoffererstatning.

Elektroniske skjema

Her finner finner du søknadsskjema for erstatning og skjema for klage på vedtak fra oss.

 

Søknadsskjema

Klageskjema

 

Innsendt søknadsskjema og klage vil bli registrert inn i vårt saksbehandlingssystem, og disse vil etter hvert dukke opp på Min side.

 

Vi gjør oppmerksom på at advokat kan fremme søknad og klage på vegne av søker ved å benytte skjemaene over.

 

Søk voldsoffererstatning

Har du blitt utsatt for en straffbar handling - overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade - kan du ha rett på voldsoffererstatning fra staten.

 

Barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha rett til erstatning.
 

Hvis voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning.

Språk Norsk - Norwegian