A A A

Beregning av menerstatning der skadelidte har inngangsinvaliditet

26. juni 2015, avsa Høyesterett en dom for hvordan en skal beregne menerstatning i saker der skadelidte har en inngangsinvaliditet.

Sentralt i saken var spørsmålet om en skal bruke differanseprinsippet eller separasjonsprinsippet ved utmåling av menerstatning der skadelidte har en inngangsinvaliditet.

 

I den aktuelle saken hadde skadelidte en inngangsinvaliditet på 41 % før hun fikk ytterligere 40 % samordnet invaliditet etter en bilulykke. Ved differanseprinsippet beregner en først skadelidtes krav på menerstatning for «begge» skadene samlet dvs. for 81 % medisinsk invaliditet som gir krav på en årlig menerstatning på 52 % av grunnbeløpet. En trekker så i fra inngangsinvaliditeten (41 %) som gir en årlig menerstatning på 18 % av grunnbeløpet. Dette vil så gi en årlig menerstatning på 34 % av grunnbeløpet.

  

Ved separasjonsprinsippet, ville skadelidte har krav på en årlig menerstatning på 18 % av grunnbeløpet i samsvar med tabellen nedenfor som er hentet fra forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3.

 

Høyesterett kom frem til at det var riktig å bruke differanseprinsippet som medførte at skadelidte hadde krav på nær det dobbelte i menerstatning sammenlignet med separasjonsprinsippet. Høyesterett la til grunn at utmåling etter separasjonsprinsippet vil danne et minimum, men at en skal bruke differanseprinsippet der det gir skadelidte en høyere menerstatning.

 

Dommen finner du her.

 

Gruppe

Fastsatt invaliditetsgrad

Menerstatning

0

Lavere enn 15%

Ingen erstatning

1

15 - 24%

7% av grunnbeløpet

2

25 - 34%

12% av grunnbeløpet

3

35 - 44%

18% av grunnbeløpet

4

45 - 54%

25% av grunnbeløpet

5

55 - 64%

33% av grunnbeløpet

6

65 - 74%

42% av grunnbeløpet

7

75 - 84%

52% av grunnbeløpet

8

85 - 100%

63% av grunnbeløpet

9

Betydelig større skadefølger enn

 
 

ved invaliditetsgrad på 100%

75% av grunnbeløpet

Språk Norsk - Norwegian