A A A

ALTERNATIVE STATSBUDSJETT FORESLÅR Å STYRKE KONTORET FOR VOLDSOFFERERSTATNING

Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti forslår alle en styrkning av budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) sammenlignet med regjeringens forslag.

Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet forslår å styrke budsjettet med 5 millioner kroner sammenlignet med regjeringens forslag. Dette er i samsvar med det KFV selv har beregnet at det trenger for å opprettholde dagens nivå. Fra en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 18 måneder i 2011, har KFV nå en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på under 3 måneder fra saken er klar til vedtak.  En rask saksbehandling betyr enormt mye for de voldsutsatte.

Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti foreslår i sine alternative budsjett å styrke KFV med 10 millioner kroner. Dette vil i så tilfelle gjøre det mulig for KFV å styrke tilbudet som Rådgivningskontorene for kriminalitetsutsatte gir til alle som er berørt av kriminalitet. Rådgivningskontorene tilbyr:

            - Støttesamtaler, råd og veiledning
            - Hjelp til å søke om voldsoffererstatning
            - Informasjon om rettigheter
            - Støtte til vitner før, under og etter rettssaker

Språk Norsk - Norwegian